โครงสร้างส่วนราชการ

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 และตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  ดาวน์โหลดเอกสาร