แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจนระดับฐานราก

1) พันธกิจ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

2) เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8

ประชาชนที่ว่างงานมีจำนวนลดลง ร้อยละ 8

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมประสานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวทางที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ         ของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ – สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

– ฝึกอบรมอาชีพเสริมและให้มีการรวมกลุ่มการผลิต

– ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2. ส่งเสริมประสานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ – ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์

– สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

2) เป้าประสงค์:

– ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย

– การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน

– ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย

– การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน

– ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

– ครัวเรือนที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

– ครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 8

– ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

– ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

– ครัวเรือนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 8

 

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่ 2 การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม

แนวทางที่ 4  การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 5  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม – ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้คุ่คุณธรรม

– อุดหนุนโครงการด้านการศึกษา

2. การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

– งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนด้อยโอกาส

– กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน

3. การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม – สนับสนุนอาสาสมัคร อปพร./ผู้นำชุมชน

– จัดกิจกรรมสิ่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น – สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

– ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร – ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

– จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง

– ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ อสม.ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

    4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเป็นที่รู้จัก

2) เป้าประสงค์ : ให้สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ให้สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

– นักท่องเที่ยวที่มาแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาควบคุมดูแลรักษาความสะอาด

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ – พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

– พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาควบคุมดูแลรักษาความสะอาด – จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

– จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ


ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

2) เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8

ประชาชนที่ว่างงานมีจำนวนลดลง ร้อยละ 8

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ

แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพแรงงานและส่งเสริมการจ้างงาน

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ – ฝึกอบรมกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า

– สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต

2. เพิ่มศักยภาพแรงงานและส่งเสริมการจ้างงาน – ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

– ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

– จัดจ้างแรงงานท้องถิ่น

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) เป้าประสงค์: ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด – ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

– ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง ร้อยละ 40

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนา ปรับปรุง บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ – ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน – บริหารจัดการขยะในพื้นที่

– ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน – จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน/ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

– จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์รักษาความสะอาด

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง/สำนักปลัด/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยง

:ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

          2) เป้าประสงค์ : – ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

– พัฒนาระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำ

– สำรวจตรวจสอบเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดิน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
– ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

– พัฒนาระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำ

– สำรวจตรวจสอบเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดิน

 

– ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำในตำบล ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

– ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการพัฒนา

– ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

– ระบบจราจรในตำบลมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางที่ 3 การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ – จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับก่อสร้างฯปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ – การขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึงยิ่งขึ้น

– การขยายเขตระบบประปาทั่วถึงและได้มาตรฐาน

3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร – มีการสำรวจข้อมูลเพื่อออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน

– เครื่องหมายและป้ายจราจรได้รับการปรับปรุง และแก้ไขให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง/สำนักปลัด/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ

                      :ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน


                                     

4.1.6 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ยท. 03

1) พันธกิจ: พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2) เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชน – ประชาชน/เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารการเมืองและการปกครอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

– ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  8

– ประชาชนที่พึงพอใจในบริการของ  อบต.หงาว ร้อยละ  80

3) แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามกระบวนการประชาสังคม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 3 การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม – ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการบริหารการเมิงการปกครอง

– จัดเวทีประชาคม

2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น – ฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้โปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ – ฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้มีประสิทธิภาพ

– จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อใช้บริหารงานราชการ

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

5) ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน