สภา อบต.

 นายวิโรจน์ หลีไมล์ ประธานสภา อบต.หงาว
นายวิโรจน์ หลีไมล์
ประธานสภา อบต.หงาว
 พลฯ ประสาท สันสถิตย์ รองประธานสภา อบต.หงาว
พลฯ ประสาท สันสถิตย์
รองประธานสภา อบต.หงาว
 นายระวิ  ทิพย์อักษร สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 1
นายระวิ  ทิพย์อักษร
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 1
 นายเฮี่ยน ถวายสัตย์ สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 1
นายเฮี่ยน ถวายสัตย์
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 1
 นางสาวช่อทิพย์  น้อยวงษ์ สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 2
นางสาวช่อทิพย์  น้อยวงษ์
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 2
 นายธวัชชัย ตันสิริวัฒนา สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 2
นายธวัชชัย ตันสิริวัฒนา
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 2
 นายมูสา สังข์ทอง สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 3
นายมูสา สังข์ทอง
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 3
 นายวันชัย พรหมน้อย สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 4
นายวันชัย พรหมน้อย
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 4
 นายอ้าหมาด นะสุต สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 4
นายอ้าหมาด นะสุต
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 4
นายก้อดีด ขุนทองสมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 5
นายก้อดีด ขุนทอง
สมาชิกสภา.อบต.หงาว หมู่ที่ 5