สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลหงาวเป็นตำบลหนึ่งในจำนวนตำบลของอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหงาวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ตามประกาศการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕40

2 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 83,571 ไร่  หรือประมาณ  133  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลบางริ้นและตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลราชกรูด  อำเภอเมืองระนอง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลหาดส้มแป้น  อำเภอเมือระนองและ                                                                  ตำบลปากทรง  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลปากน้ำและตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมืองระนอง

                map

3  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหงาว  หมุ่ที่ 1 และ 2 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา หมู่ที่ 3 และ 4 เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และหมู่ที่ 5 เป็นเกาะ

    แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในตำบลหงาว มี  ดังนี้

– ลำน้ำ,ลำคลองและลำห้วย        10      สาย

– บึง,หนองและอื่นๆ                    2      แห่ง

– ฝาย                                         21      แห่ง

– สระน้ำ                                      19      สระ

– บ่อน้ำตื้น                                 21      บ่อ

– บ่อโยก                                    15      บ่อ

– ประปาหมู่บ้าน                         4        แห่ง

4  เขตการปกครองและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น 6,419  คน  แยกเป็นชาย  3,257  คน  เป็นหญิง  3,159  คน  และมีจำนวนครัวเรือน  2,108  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  48.26  คนต่อตารางกิโลเมตร  ดังนี้

 

ตารางข้อมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ผู้นำหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม
บ้านหงาว 112 96 208 142 นายสงัด สวาทนันท์ (กำนัน)
บ้านทุ่งหงาว 183 212 395 268 นายธนกฤษ ตะโฉ (ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านท่าฉาง 1,874 1,828 3,702 986 นายอันยู ยกย่อง (ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านล่าง 707 663 1,370 467 นายสัมพันธ์ แก้วกอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านหาดทรายดำ 381 360 741 245 นายวิเดช ประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้าน)
รวม 3,257 3,159 6,419 2,108  
ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์  ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง  จังหวัดระนอง ณ เดือนเมษายน 2559
 
 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

อาชีพและรายได้  ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้ของครอบครัว ดังนี้

–  อาชีพประมง                     45 %

–  อาชีพการเกษตร                 35 %

–  อาชีพค้าขายและรับจ้าง         20 %

 

การศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  มีสถานศึกษา ดังนี้

( 1 )  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน  หมู่ที่ 3  บ้านท่าฉาง

( 2 )  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  3  แห่ง

– โรงเรียนบ้านท่าฉาง  หมู่ที่ 3  บ้านท่าฉาง

– โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ  หมู่ที่ 5  บ้านหาดทรายดำ

– โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก)  หมู่ที่ 5  บ้านหาดทรายดำ

( 3 )  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง

– โรงเรียนนูโรลฮูดาห์  หมู่ที่ 3 บ้านท่าฉาง

(4)    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตระนอง

(5)  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  2  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวและหมู่ที่ 3 บ้านท่าฉาง

 

สาธารณสุข  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว  หมู่ที่ 2 บ้านหงาว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล หงาว

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดทรายดำ  หมู่ที่ 5  บ้านหาดทรายดำ

–  กลุ่มสมาชิก อสม.  ทุกหมู่บ้าน

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

–  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

–  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หงาว

 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวแยกได้ ดังนี้

–  ป่าชายเลน ได้รับประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ร่วมกับรัฐบาลไทย  เมื่อปี พ.ศ.2540 มีเนื้อที่ 303  ตารางกิโลเมตร

–  ป่าบก  เป็นป่าต้นน้ำลำธารทางด้านทิศตะวันออก

–  น้ำตกหงาว  ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

–  ภูเขาหญ้า  หาดทราย  เกาะ

 

การคมนาคมและขนส่ง

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว  มีถนนในท้องถิ่นซึ่งเชื่อมพื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ  เข้ากับทางหลวงหมายเลข  4 ( ถนนเพชรเกษม )  ซึ่งเป็นเส้นทางตัดต่อของตำบลกับอำเภอเมืองระนองและพื้นที่ตำบลอื่น  โดยผ่านพื้นที่ตอนกลางของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวตามแนวด้านตะวันออกของตำบล

ในส่วนของพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายดำ ใช้เส้นทางคมนาคมโดยทางเรือ ณ บริเวณท่าต้นสนจะประสบปัญหาในฤดูฝนเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 จะใช้บริการเรือหางยาวที่เป็นของตนเองหรือเหมาจ้าง ตามควรแก่กรณี