วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

“แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม            ชาวประชาผาสุข

เศรษฐกิจรุ่งเรือง                     ฟูเฟื่องคุณธรรม”

 

พันธกิจการพัฒนา

 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ  พ.ศ. 2537  มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

5_92 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
5_92 รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ     สิ่งปฏิกูล
5_92 ป้องกันโรคและระงับโรคิดต่อ
5_92 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5_92 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5_92 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
5_92 คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5_92 บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
5_92 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

พันธกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 25327  มาตรา  68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

5_92 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
5_92 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5_92 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
5_92 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5_92 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
5_92 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
5_92 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
5_92 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5_92 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
5_92 ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
5_92 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
5_92 การท่องเที่ยว
5_92 การผังเมือง