พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ มีสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
นายณรงค์  มีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

สำนักปลัด

 นางสาวกัญจน์พร ทัพพ์เพ็ชร หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกัญจน์พร  ทัพพ์เพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัด
 น.ส. เขมิธทรา อรรฆยากร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเขมิธทรา  อรรฆยากร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายอัครเดช  อามีน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 48172980_573423096429529_4818256662416588800_n
นางจุรีรัตน์ ยาวส่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 น.ส.วรนุช รักษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรนุช  รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางณัฐนิตา  สหธารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นางสุนี บุตรเร๊ะ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนี  บุตรเร๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาววันเพ็ญ  กะสิรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 นายวระชาติ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวระชาติ  ขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายสุทธิพงษ์  วิฑิตวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
 48123060_801559290176207_5674027109438193664_n
นายสุรศักดิ์  สมันบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายยุโรบ พันชั่ง นักการภารโรง
นายยุโรบ  พันชั่ง
นักการภารโรง
 นายศราวุธ นาวาทอง คนงานทั่วไป
นายศราวุธ นาวาทอง
คนงานทั่วไป
 
นายวิสิทธิ์   พันชั่ง
คนงานทั่วไป
 นายสุวิชชาติ สอาดวงศ์ คนงานทั่วไป
นายสุวิชชาติ  สอาดวงศ์
คนงานทั่วไป
 นายหิรัญ ศรีคง คนงานทั่วไป
นายหิรัญ  ศรีคง
คนงานทั่วไป
 
นายดำเนิน   เพ็งบางแกะ
คนงานทั่วไป

กองคลัง

 นางสาวชลิดา ถวายสัตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชลิดา  ถวายสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส. สุนิสา โกจิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา  โกจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส. ฝ้าย ทวีวัตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฝ้าย  ทวีวัตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 48366308_2289562714660419_9089811473210802176_n
น.ส.ธนภรณ์ ปิ่นเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 48275728_2000123576691477_1164057113559826432_n
นางพรรณนิภา เทศลำลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 นายกฤตผล อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤตผล  อุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 54799509_261336071422326_7280376188453781504_n
น.ส.จุฑามาศ ชัยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธีระพันธ์ คงสุวรรณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีระพันธ์  คงสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายหัสนัย ถวายสัตย์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายหัสนัย  ถวายสัตย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอับดุลราเหม นาวาทอง พนักงานขับรถยนต์
นายอับดุลราเหม  นาวาทอง
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
 48368252_299894417300671_633540829012557824_n
นายวิโรจน์ ภักดี
คนงานทั่วไป