อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน