อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ มีสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
นายณรงค์  มีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

สำนักปลัด

 นางสาวกัญจน์พร ทัพพ์เพ็ชร หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกัญจน์พร  ทัพพ์เพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัด
 น.ส. เขมิธทรา อรรฆยากร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเขมิธทรา  อรรฆยากร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายอัครเดช  อามีน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 น.ส.วรนุช รักษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรนุช  รักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางณัฐนิตา  สหธารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นางสุนี บุตรเร๊ะ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนี  บุตรเร๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาววันเพ็ญ  กะสิรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 นายวระชาติ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวระชาติ  ขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายสุทธิพงษ์  วิฑิตวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายยุโรบ พันชั่ง นักการภารโรง
นายยุโรบ  พันชั่ง
นักการภารโรง
 นายศราวุธ นาวาทอง คนงานทั่วไป
นายศราวุธ นาวาทอง
คนงานทั่วไป
 
นายวิสิทธิ์   พันชั่ง
คนงานทั่วไป
 นายสุวิชชาติ สอาดวงศ์ คนงานทั่วไป
นายสุวิชชาติ  สอาดวงศ์
คนงานทั่วไป
 นายหิรัญ ศรีคง คนงานทั่วไป
นายหิรัญ  ศรีคง
คนงานทั่วไป
 
นายดำเนิน   เพ็งบางแกะ
คนงานทั่วไป

กองคลัง

 นางสาวชลิดา ถวายสัตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชลิดา  ถวายสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส. สุนิสา โกจิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา  โกจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส. ฝ้าย ทวีวัตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฝ้าย  ทวีวัตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส. กิตติมา มนต์พิพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส. กิตติมา  มนต์พิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 น.ส. กนกวรรณ แสงกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส. กนกวรรณ  แสงกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 นายกฤตผล อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤตผล  อุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีระพันธ์ คงสุวรรณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีระพันธ์  คงสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายหัสนัย ถวายสัตย์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายหัสนัย  ถวายสัตย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอับดุลราเหม นาวาทอง พนักงานขับรถยนต์
นายอับดุลราเหม  นาวาทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายกอดีด พันชั่ง คนงานทั่วไป
นายกอดีด  พันชั่ง
คนงานทั่วไป